Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Sainspiorad agus Bunluachanna - Characteristic Spirit & Core Values

Picture6.png

Sainspiorad agus Bunluachanna

Is scoileanna stáit, comhoideachais, il-sainchreidmheacha iad scoileanna BOO a bhfuil na croíluachanna seo a leanas mar bhonn agus mar thaca acu:

 • Barr Feabhais san Oideachas/Caighdeán;
 • Cúram;
 • Comhionannas:
 • Pobal
 • Meas
 • Cuimsiú agus
 • Foghlaim

Is mar seo a leanas a dhéanann earnáil na mBOOanna, mar sholáthróir oideachais an stáit, scoil 'il-sainchreidmheach' a shainmhíniú:

Tugtar an deis chéanna do gach dalta rollú i scoileanna BOO i gcomhréir leis an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018. Nuair atá daltaí ar an rolla, féachtar inár gcuid scoileanna leis na deiseanna céanna a chur ar fáil do gach dalta a bheith rannpháirteach sa churaclam agus i saol na scoile. Caitear go cothrom le gach duine de phobal na scoile i ngach gné de shaol na scoile gan beann ar chine, inscne, reiligiún/creideamh, aois, stádas teaghlaigh, stádas sibhialta, ar duine den Lucht Siúil iad, claonadh gnéis, cumas nó stádas socheacnamaíoch.

Cuirtear timpeallacht shlán fhisiciúil agus shóisialta ar fáil inár gcuid scoileanna a chothaíonn ceangal láidir i measc phobal na scoile agus an pobal i gcoitinne. Féachann gach scoil cur ar chumas gach dalta barr a gcumais a bhaint amach gan beann ar fhéiniúlacht nó cúlra. Cuirtear oideachas lán-ionchuimsithe chun cinn inár gcuid scoileanna ina n-aithnítear an iliomad féiniúlachtaí, creideamh agus luachanna daltaí, tuismitheoirí agus bhaill den fhoireann. Ullmhaímid saoránaigh atá leathanaigeanta, a bhfuil tuiscint acu ar chultúir, atá freagrach agus a bhfuil meas acu ar chomhluachanna.

Caitear mar a chéile le daltaí de gach reiligiún agus creideamh i scoileanna BOO. Ní thugtar buntáiste d'aon ghrúpa ar leith seachas grúpa eile i dtimpeallacht ná i ngníomhaíochtaí scoile agus tugtar aitheantas ag an am céanna do dhaltaí de gach reiligiún agus creideamh agus éascaítear iad.

Characteristic Spirit & Core Values

ETB schools are state, co-educational, multi-denominational schools underpinned by the core values of: Picture6.png

 • Excellence in Education/Quality;
 • Care;
 • Equality;
 • Community
 • Respect
 • Inclusion and
 • Learning

As the state provider of education, the ETB sector defines a ‘multi-denominational’ school in the following way:

In ETB schools, all students are given equal opportunities for enrolment in line with the Education (Admissions to School) Act 2018. Once enrolled, our schools strive to provide all students with equal opportunities to engage with the curriculum and school life. In all aspects of school life all members of our school communities are treated equitably regardless of their race, gender, religion/belief, age, family status, civil status, membership of the Traveller community, sexual orientation, ability or socio-economic status.

Our schools provide a safe physical and social environment that reinforces a sense of belonging to the school community and wider society. They strive to enable every student to realise their full potential regardless of any aspect of their identity or background. Our schools promote a fully inclusive education that recognises the plurality of identities, beliefs and values held by students, parents and staff. We prepare open-minded, culturally sensitive and responsible citizens with a strong sense of shared values.

In ETB schools, students of all religions and beliefs are treated equally. The school environment and activities do not privilege any particular group over another whilst at the same time acknowledging and facilitating students of all religions and beliefs.

No events found
04-D.Fómh-2022
Próiseas Iontrála don scoilbhliain 2024-25
Cluain Mhór, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 V82V
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2024 Gaelcholáiste Chiarraí