Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Sainspiorad agus Bunluachanna - Characteristic Spirit & Core Values

Picture6.png

Is scoileanna stáit, comhoideachais, il-sainchreidmheacha iad scoileanna BOO a bhfuil na croíluachanna seo a leanas mar bhonn agus mar thaca acu:

  • Barr Feabhais san Oideachas/Caighdeán;
  • Cúram;
  • Comhionannas:
  • Pobal
  • Meas
  • Cuimsiú agus
  • Foghlaim

Is mar seo a leanas a dhéanann earnáil na mBOOanna, mar sholáthróir oideachais an stáit, scoil 'il-sainchreidmheach' a shainmhíniú:

Tugtar an deis chéanna do gach dalta rollú i scoileanna BOO i gcomhréir leis an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018. Nuair atá daltaí ar an rolla, féachtar inár gcuid scoileanna leis na deiseanna céanna a chur ar fáil do gach dalta a bheith rannpháirteach sa churaclam agus i saol na scoile. Caitear go cothrom le gach duine de phobal na scoile i ngach gné de shaol na scoile gan beann ar chine, inscne, reiligiún/creideamh, aois, stádas teaghlaigh, stádas sibhialta, ar duine den Lucht Siúil iad, claonadh gnéis, cumas nó stádas socheacnamaíoch.

Cuirtear timpeallacht shlán fhisiciúil agus shóisialta ar fáil inár gcuid scoileanna a chothaíonn ceangal láidir i measc phobal na scoile agus an pobal i gcoitinne. Féachann gach scoil cur ar chumas gach dalta barr a gcumais a bhaint amach gan beann ar fhéiniúlacht nó cúlra. Cuirtear oideachas lán-ionchuimsithe chun cinn inár gcuid scoileanna ina n-aithnítear an iliomad féiniúlachtaí, creideamh agus luachanna daltaí, tuismitheoirí agus bhaill den fhoireann. Ullmhaímid saoránaigh atá leathanaigeanta, a bhfuil tuiscint acu ar chultúir, atá freagrach agus a bhfuil meas acu ar chomhluachanna.

Caitear mar a chéile le daltaí de gach reiligiún agus creideamh i scoileanna BOO. Ní thugtar buntáiste d'aon ghrúpa ar leith seachas grúpa eile i dtimpeallacht ná i ngníomhaíochtaí scoile agus tugtar aitheantas ag an am céanna do dhaltaí de gach reiligiún agus creideamh agus éascaítear iad.

Feabh 01
2022
Réamhscrúduithe
Feabh 10
2022
Cruinniú Tuismitheoirí/Múinteoirí BL5
Feabh 15
2022
Cruinniú Tuismitheoirí/Múinteoirí BL1
Feabh 21
2022
Briseadh Leath-théarma
20-Lún-2021
Seo físeán atá cruthaithe ag an RO le comhairle a chur ar thuismitheoirí agus páistí faoi dhul ar ais ar scoil. Below are guidance and videos the DE have created with back to school advice for parents and students
11-Lún-2021
Please find arrangements for return to school in August/September 2021 below
Tobar Mhaigh Dor, Trá lí, Co. Chiarraí, V92 N763.
Tobar Mhaigh Dor 066 7121650
Tigh Collis Sandes 083 88 00 126
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2022 Gaelcholáiste Chiarraí