Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Treoirlínte maidir le Covid -19 - Guidance re:Covid-19

10-Lúnasa-21

Faoi iamh tá eolas tábhachtach do dhaltaí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí maidir le treoirlínte na scoil chun dul i ngleic le Covid-19

The following is important information for students and parents/guardians regarding the school's Covid-19 regulations

Muna gcloítear leis ne leasuithe breise seo féachfar air mar bhriseadh tromchúiseach ar an gCód Iompraíochta

Toisc pandéime Cóibhéide 19 tá athrú suntasach tagtha ar do nósanna maireachtála. D’athraigh tú d’iompar, do chaidreamh led’ chlann is led’ chairde agus anois led’ thimpeallacht scoile. Dhein tú é seo chun tú féin a chosaint, chun na daoine is ansa leat a chosaint agus na daoine go gcasann tú orthu a chosint freisin. Cé go raibh an tréimhse seo crua chuir tú féin in oiriúint di, dhein tú cad a iarradh ort agus lean tú an comhairle tugtha. Aithnímid do dhúthracht agus iarraimid ort leanúint léi agus tú ar ais ar scoil. An tslí is fearr chun tolgaidh an víris a chosc is a mhoilliú ná a bheith ar an eolas faoin víreas Cóibhéad 19, an galar, a chúiseanna agus conas mar a scaipeann sé.

Mar a mbeifí ag súil leis ó na scoláirí uilig

Tá sé de cheart ag gach scoláire, tuismitheoir/caomhnóir, múinteoir agus ball foirne braistint sábháilte agus iad ar scoil. Spreagann ár scoil freagracht, meas, béasaí agus torthaí acadúla i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte, aireach agus éifeachtach, áit gur thosaíocht dúinn folláine gach éinne. Chun na caighdeán seo a bhaint amach táimid ag súil leis na rudaí seo a leanas ón ár scoláirí:

 1. Go leanfaidh scoláirí treoirlínte an rialtais, curtha i bhfeidhm ag an scoil, maidir le scaipeadh Cóibhéid 19 a chosc agus scaradh fisiciúil i gcónaí.
 2. Ní ceart go dtabharfadh tuismitheoirí/ caomhnóirí a bpáistí ar scoil má bhíonn comharthaí infachtaithe riospráide orthu nó má bhíonn ball teaghlaigh go bhfuil amhras nó cinnteacht ann go bhfuil Cóibhéad 19 orthu.
 3. Ba cheart go mbeadh scoláirí ar an eolas gur cheart dóibh a rá lena múinteoir ar an bpointe boise má airíonn said comharthaí.
 4. Ba cheart do scoláirí meas a léiriú dá múinteoirí, dá gcomhscoláirí agus le gach ball den bpobal scoile ar leas sláinte agus sábháilteachta.
 5. Leanfaidh scoláirí treoirlínte leagtha síos ag an scoil i dtaobh sláinteachais phearsanta agus scaraidh shóisialta.
 6. Tuigfidh scoláirí a bhfreagrachtaí féin, agus iad i mbun gníomhaíochtaí lasmuigh den scoil, ainm in airde na scoile i dtaobh sláinteachais láimhe agus scaraidh shóisialta.
 7. Tá folláine do chairde, do chomhscoláirí, do phobal scoile agus do chlann tábhachtach duit, léirigh do chuid freagrachtaí astu.

Sláinteachas Láimhe agus Sláinteachas Riospráide

Ar a laghad cinntigh:

 1. Go bhfuil tú eolasach mar gheall ar sláinteachas láimhe agus riospráide agus go leanann tú an comhairle.
 2. Ná bain led’ shúile, shrón is bhéal.
 3. Ná roinn rudaí go mbeadh baint acu le béil dhaoine eile m.s. buidéil nó cupáin.
 4. Glan do lámha go minc
 • Nuair a shroicheann tú is nuair a fhágann tú an scoil
 • Roimh ithe nó ól
 • Roimh agus i ndiaidh bidh d’ullmhú
 • Tar éis a bheith ag an leithreas
 • I ndiaidh a bheith lasmuigh
 • Nuair a bhíonn do lámha salach
 • Nuair a bhíonn tú ag casacht nó ag sraothartach
 • Roimh agus tar éis duit a bheith ar iompar poiblí
 • Roimh agus tar éis duit a bheith i measc slua (go h-áirithe laistigh)
 • Más rud é go raibh teagmháil agat le duine go bhfuil fiabhras orthu nó go bhfuil comharthaí riospráide orthu

Mascanna Aghaidhe

Tá sé riachtanach clúdach aghaidhe a chaitheamh* ar scoil i gcónaí seachas nuair a bheidh scoláirí ag ithe le linn amanta sosa. Féachtar ar an masc mar chuid d’éide scoile Ghaelcholáiste Chiarraí agus moltar do scoláirí trí cinn de mhascanna inúsáidte a bheith acu leo gach lá ar scoil.

* Clúdaigh Aghaidhe - Caithfear mascanna a chaitheamh ach amháin sa chás gur eisigh dochtúir litir ag rá nach féidir le scoláire masc a chaitheamh ar chúiseanna leighis. Sna cásanna seo caithfidh an scoláire scáthlán a chaitheamh.

Nuair a dhéanaimid an rud ceart léirímid meas orthu siúd atá timpeall orainn. Seo an deis chun comhoibrithe le chéile ar leas gach duine agus ar son ár bpobal scoile. Teaspáin an dea-shampla chun Cóibhéid 19 a stopadh sa bhaile, ar scoil agus id’ cheantar.

Failure to comply with these additional amendments will be considered a serious breach of the Code of Conduct

Due to the COVID-19 pandemic, the normal way in which you live your lives has changed for now. You have changed your behaviours, interactions with family and friends and now in your school environment. You have done so in order to protect yourself, the people you meet and those you love. Even though this has been a difficult time, you have adapted, done what has been asked of you and followed the advice that has been given. In acknowledging the commitment to date displayed by you in doing your best in protecting yourself and others, we ask you to continue to do so while at school. The best way to prevent and slow down transmission is being well informed about the COVID-19 virus, the disease, it causes and how it spreads.

Basic expectations of all students

All students, parents/guardians, teachers and staff have the right to feel safe in their school. Our school encourages responsibility, respect, good manners and academic achievements in a safe, caring and effective learning environment, where the wellbeing of all is a priority. In maintaining these standards, the school therefore, has the following expectations of all of its students:

 1. Students will follow and practice government guidelines, implemented by the school at all times in line with preventing the spread of COVID-19 and physical distancing.
 2. Parents/Guardians are not to bring their children to school if the students(s) has symptoms of a viral respiratory infection or if there is someone in the household suspected or known to have COVID-19.
 3. Students should be aware that if they develop signs or symptoms when at school they should let their teacher know immediately.
 4. Students will be respectful towards teachers and other students and all members of the school community in the interests of health and safety.
 5. Students will adhere to and follow the guidelines set by the school in relations to best practice in personal hygiene and physical distancing.
 6. Students will be aware of their responsibilities when engaging in activities outside of the school setting towards promoting the reputation of the school with regards to hand hygiene and physical distancing.
 7. The behaviours of students will be mindful of their friends, fellow students, their school community and families, their health, safety and wellbeing is also your responsibility.

Hand Hygiene and Respiratory Hygiene

At a minimum, you should ensure that:

 1. You are familiar with and follow hand hygiene and respiratory hygiene guidance and advice.
 2. Avoid touching your eyes, mouth, or nose.
 3. You should not share objects that touch others mouth for example, bottles or cups.
 4. Remember the frequency of hand hygiene
 • On arrival and leaving school.
 • Before eating or drinking.
 • Before and after preparing food.
 • After using the toilet.
 • After being outdoors.
 • When your hands are physically dirty.
 • When you cough or sneeze.
 • Before and after being on public transport.
 • Before and after being in a crowd (especially indoors).
 • If you were in contact with someone who has a fever or respiratory symptoms.

Face Masks

It is compulsory to wear a face covering* at all times during the school day except when eating during break times.

The mask is considered a part of Gaelcholaiste Chiarraí’s school uniform and students are advised that they must have 3 reusable masks with them in school each day.

*Face Coverings – Masks must be worn except where a doctor has issued a letter stating that the student in question cannot wear a mask due to medical reasons. Under these circumstances, the student must wear a visor.

By doing what is expected of us, we can show how much we care for those around us. This is a time for working together for the greater good and for all in our school community. You can lead by example and be the role models that guides the way in stopping COVID-19 spreading in your home, school and community.

No events found
04-D.Fómh-2022
Próiseas Iontrála don scoilbhliain 2024-25
Cluain Mhór, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 V82V
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2024 Gaelcholáiste Chiarraí